APIAHF
Download

Hepatitis Awareness Infographic (Vietnamese)

Fact Sheet, FAQ, Infographics

Bạn có biết rằng Tháng Năm là Tháng Nhận thức về Bệnh Viêm Gan? Chúng tôi đã bao gồm một số thông tin quan trọng về các loại viêm gan vi rút phổ biến nhất được tìm thấy ở Hoa Kỳ và nơi để tìm các trung tâm xét nghiệm và nhà cung cấp vắc…

Download

Hepatitis Awareness Infographic (Tagalog)

Fact Sheet, FAQ, Infographics

Alam mo ba na ang Mayo ay Hepatitis Awareness Month? Nagsama kami ng ilang mahahalagang katotohanan tungkol sa mga pinakakaraniwang uri ng virial hepatitis na matatagpuan sa United States, at kung saan makakahanap ng mga testing center at mga provider ng bakuna. Did you know that May is Hepatitis Awareness Month? We’ve included a few…

Download

Hepatitis Awareness Infographic (Korean)

Fact Sheet, FAQ, Infographics

Did you know that May is Hepatitis Awareness Month? We’ve included a few key facts about the most common types of virial hepatitis found in the United States, and where to find testing centers and vaccine providers.  5월은 간염 인식의 달이라는 사실, 알고 계셨나요? 우리는 미국에서 발견되는 가장 흔한 바이러스성 간염 유형에 대한 몇 가지…

Download

Hepatitis Awareness Infographic (Traditional Chinese)

Fact Sheet, FAQ, Infographics

Did you know that May is Hepatitis Awareness Month? We’ve included a few key facts about the most common types of virial hepatitis found in the United States, and where to find testing centers and vaccine providers. 您知道五月是肝炎宣傳月嗎? 我們已經包含了一些關於在美國發現的最常見病毒性肝炎類型的關鍵事實,以及在哪裡可以找到檢測中心和疫苗提供者。

Download

Hepatitis Awareness Infographic (Simplified Chinese)

Fact Sheet, FAQ, Infographics

Did you know that May is Hepatitis Awareness Month? We’ve included a few key facts about the most common types of virial hepatitis found in the United States, and where to find testing centers and vaccine providers. #HepAware #HepatitisAwarenessMonth 您知道五月是肝炎宣传月吗? 我们已经包含了一些关于在美国发现的最常见病毒性肝炎类型的关键事实,以及在哪里可以找到检测中心和疫苗提供者。

Download

Liver Cancer Awareness Infographic

Fact Sheet, FAQ, Infographics

October is Liver Cancer Awareness Month. According to the Office of Minority Health, chronic liver disease was the sixth leading cause of death for AAPIs between the ages of 25-44. Learn more about the signs, symptoms, and risk factors and how you can protect yourself and your family from liver cancer.